Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Kamis, 28 Agustus 2014

MAMISUH - NGALUSANG KRUNA

Mamisuh, wantah kria sane kaucap tuna utawi kaon yening rerehang ring sadaging agama. Napi mawinan asapunika? Mapan mamisuh pastika nganggen kruna-kruna sane kasar, kruna sane nenten dados kabaosang sakita arep, pinaka kruna sane nyihnayang sang sane ngucapang madue pikayun brangti ring sang kaucap.

Daweg puniki titiang polih mabligbagan sareng sameton ring group Wija Kasaur, Sameton titiang kabenengan saking warna ksatriya, saking sue tan polih budal ka kampungnyane, dane kacapatin ring warung antuk sameton sane wenten irika (kabenengan saking sudra). Yan saking mabeki utawi macanda maguyonan lampahnyane, polih dane mireng anake punika ngomong nganggen kruna kasar, sakadi mecanda ipun, kemaon yening kapinehin antuk dane tetep ipun mamisuh.

Lengkaran ipun sapuniki; “Sungkan ageng atu!, tumben titiang kapanggih sapunapi gatrane?”

Pabligbagan titiang rauh ring kruna "Sungkan Ageng". Napi gumanti wenten utawi dados kruna sane kaanggen mamisuh nika kaalusang? "Sakit Gede = Sungkan ageng".

Ungkuran puniki ring abb jagate mangkin globalisasi, para anom-anome ngaraos nenten ja malih nyingak warna, napi malih sampun masawitra becik, sinah ngaraosnnyane sampun pada campah. Basa kadi puniki mangkin keanggen basa gaul para truna trunine. Mapan uning sawitrannyane saking warna sakadi brahmana utawi ksatriya, nyelapang ipun ngraos kasar nanging kahalusang basannyane, kadi ring sor puniki malih. 
 
Prabu purus (Nas keleng), purus napi! (keleng apa!), sungkan grieng (sakit grieng), asu jerone (cicing ci), msl.
 
Nak sakadi bikul pisuhin para anome ngraos, nyansan tombaang nyansan demen ipun ngomong campah. "Meh nyen, gelu ci!" kenten abetne.

Terus sapunapi patutne I Raga?

Ne mangkin iraga patut ngarenga, milah-milah sane cen patut, sane cen kaon. Sane cen dados ucapang, sane cen ten dados. Patut uning ngenahang basa mangda nenten kaungkur nyansan campah ring para lingsir. Yening ngaraos sareng pada truna-truni turmaning sampun sawitra raket, dados kemanten, sakemaon sampunang kantos ring puri/jero/griannyane ngraos kenten, napi malih kantos kapireng olih lingsirnyane. Gumanti nika nenten becik. Basa punika nak budaya, yen ten iraga ngalestariang lan ngajegang sane patut, sira malih? sampunang auranga samian basa Bali duene, mangda generasi muda Bali sane jagi rauh nampi basa Baline sane iwang/kaon. (PKJ)

Tiang dados Meme

Olih : Ni Made Sriartini

Mih dewa ratu,
Dedet benyah kerasa,
Rasa geng dosane tan sida kapetek malih,
Tan sida kapunahang antuk tangis.

Mih dewa ratu...,
Jakti buka magantung bok akatih,
Ngasih-asih ngidih pelih,
Mara ngrasayang perihne i meme,
Diapin salah stata sih.

Mihh dewa ratu..,
Sedih tiange akeh pelih ken meme,
Liang tiange mangkin dados meme,
Ring dedet dinane mangkin,
Sia, pitu, patbelas.

Mihh dewa ratu..
Listu ayu,
Embas kadi Sang Hyang Ratih,
Ampura meme,
Suksma meme,
Tiang mangkin dados meme..

Senin, 18 Agustus 2014

DIOLAS CINGAKIN

Dadi enu makejang maboya?
Dadi enu makejang ngelewa?
Sing pati rungu teken unduk,
Sing pati ajin ajak kaanan gumi,
Sing pati rungu teken timpal,
Mapineh teken dewek padidi dogen, 
Nuut panglimbak gumi,
Ane tusing buin misi sidi,
Lakar nyaringin sakancan daki,
Nguyak ngibukin awak pedidi,
Ngalih sakancan sekaya ane maya.

Jro, nika diolas cingakin,
Luu pasliwer ngawe daki telabahe,
Andus mangsi ngae opek palemahane,
Carik, tegal telah dados umah dados villa, 
Nyama pada macokrah ngebutin warisan,
Nyama pada saling singguk ngebutin damekan, 
Sing rungu tata titi makrama,
Kaanan gumin iragane suba ngancan benyah,
Ringsek ulian papineh momo angkara,
Jadmane sampun tan ajin malih ring pertiwi,
Tri Hita Karanane kaengsapang,
Jadmane suba liu ane tusing rungu teken tresna Widine,
Sing rungu teken olas asih masawitra,
Napi jro jagi sareng pacang ngalewa?

Jro, ngiring ganggangang sipahe, 
Ayunang lengene,
Tindakang batise,
Sledetang paningalane,
Rungu, rungu jro,
Lan bareng nyaga pertiwine,
Ingetin nyamane ane ngalewa,
Ane malaksana tan patut kin dharma, 
Apang iraga nyidaang idup asah asih asuh,
Jegjegang Tri Hita Karanane,
Gumanti iraga idup bagia kawekas.

Anggara Kliwon, 19-08-2014
PKJ 

Selasa, 05 Agustus 2014

Lolot Band - Ngutgut Jeriji (Lirik)

Beli tusing ja lakar memaksa,
Yening Iluh nu sumandangsaya,
Tekening tresna ane rasayang beli,
Sujati wantah kapining adi.

Sampun waneh beli ngalemesin,
Ulian Iluh liunan makeneh,
Apa ke mirib liu kuangan beli,
Ane tan manut ring keneh adi.

Reff.
Beli mrasa sing ngelah apa,
Sakewala da adi nyampahin,
Dewek beli ne kadi puniki,
Beli nyidang ngae adi ngutgut jeriji.

Tegarang oraang ne rasayang,
Adake rasa adi ngajak beli,
Apang tusing kambang keneh beline,
Apang melah beli pacang memargi.

Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti ngutgut jeriji.

_________________________________
NB : Sameton Sutha Abimanyu sane meled mirengang mp3 Lolot - Ngutgut Jeriji, sampunang lali piarsayang ring www.inanjaruhbali.com, Radio Internet Bali | 100% Jaen. (DJ JUL) ^^
Foto : @LOLOT_Official
 

Minggu, 03 Agustus 2014

Ngajiang Anak

Nang Tegteg : Mengong, cai pianak nanang, neng paekang ibane dini negak! Ajaka nyatua jebes, da jeg hp doen colek-coleka uli mara bangun kanti ka sanja!

Mengong : Nah Nang..! Antos malu, bin kinyeng gen..! Update status malu icang di facebook..! ("Kaukina jk i nanang, apa ja kar baanga gae ne..?!") Posting.. hehe..!

Sambilanga mecil hp I Mengong ngojog menten tongos nanangne negak.

Nang Tegteg : Melahang ja majalan Ngong, nyanan katanjung batise, matane tungkul di hp gen..!

Mengong : Jeg Santai nang, ba hapal batis cange jk natahe jumah..! Hehe.. men apa ada nang?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...