Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Selasa, 27 Oktober 2015

Andus

Suba telu bulan pulo Sumatra muah Kalimantan kaliput baan andus. Andusé mawit uli alasé. Alas ané telah katunjul. Katunjel mapan lakar kaolah dadi tegalan. Tegal ené sing ja lén wantah tegal sawit.

Ulian Sawit ané kocap nyumbang devisa besar bagi negara, nyerap tenaga kerja ribuan orang. Indonesia kocap silih tunggil negara pangekspor minyak sawit terbesar di dunia. Kebutuhan lengis pabrik (sawit) ne liu, ngawénang pemerintah ulah elah, ulah aluh mesuang ijin pembabatan hutan dengan cara di bakar.

Yen aliang ketékan melah, liunan nu ruginé ketimbang untungné. Apa doén nto?
1. Iraga kélangan pabrik oksigen makudang-kudang hektar, bisa2 iraga kar ngimport oksigen galon bilang wai.
2. Hutan ilang, penyerap air ujan ilang. Kudyang baan megae? Jeg kar uyak kemarau panjang suba dadine. Apa buin sawit ngisep yeh paling liu.
3. Tanah ane suba bekas taneman sawit umur 30 tiban suba sing dadi tanemin apa.
4. Para beburon tusing ngelah umah, tongos ngalih amah, apang nyidang idup. Nak tusing padidi idup diguminé, ajiang masih i beburon.

Nyak cara jani andus telah ngelikub ngebekin palemahan, nyajaang ngliunang kerugiané;
1. Perekonomian lumpuh, utawi tersendat, umpaminé, bisnis penerbaangan terganggu, kargo terganggu, msl.
2. Kesehatan memprihatinkan, ngancan liu nak kena penyakit hispa apa adané, gangguan pernapasan nto, asma, muah ané lénan.
3. Uli pendidikan, kudang murid sing nyidang mlajah? Ngancan belog generasi iragané yén sing mlajah.
To mara amonto, nu ada buin kerugian-kerugian ané lénan ulian kabut asap ené. Suba makudang-kudang triliun kadén kerugiané ené!

Néh, cén liunan ngerugiang jani? Sawit? Apa sing ada sawit? Liunan ruginé kén untungné!

Néh toh, keweh baan minehin jani? Jani suba lantas kené, langit sengeh ulian andus, kapal terbang sing bani kija2, kar kudyang?? Ujan keweh tuuné! Nak sakit ngancan liu.. béh.. béh.. béh.. (PKJ)

Kamis, 08 Oktober 2015

Bengkung

Kukuruyuuuukkk.... kukuruyukkk.....

"Yan... Wayan Méngong, bangunang bané. Suba semeng, koné jani kar ulangan muridé? Bangunang awaké, paselidik masuk apang sing latan ked di sekolah."

Mén Wayan kauk-kauk nundun pianakné, I Wayan Méngong Agustinus Vanlengit.

"Eehh.. kondén ngenah matan ai mé, baang malu icang pules buin telung kinyukan," pasaut I Méngong uli di tengah kamarné.

"Nah, kango cai doén. Né penting mémé suba nundun, yén binsep cai telat, Mémé sing tanggung jawab!," pasaut Mén Wayan uli paon gelur-gelur.

Tungkula iteh Mén Wayan di paon, engsap tekén pianakné enu pules di baléné, suba jam 7 semeng, I Méngong sing masih ia bangun uli pulesané.

Krriiinggg....kriiiiinggggg..... kriiinggg....!!!

Munyin jam békerné I Méngong, lantas katinjak mapan ngulgulin buka I Méngongé pules.

"Aduh.. jam sing nawang jelema nu kiap.. krang kring, krang kring trus.. émang ba jam kuda koné né?!"

Lantas I Méngong bangun nolih jam béker ané ngelintik di beten.

"Imihh.. mémé, suba jam pitu liwat molas menit! Adi sing dundun icang pules? Kadén icang suba mabesen, ada ulangan jani di Sekolah!", gegancangan I Méngong numbrag uli pulesané ngojog paon nyemak cédok nyemak yéh laut masugi sebelas jari. Suud masugi laut maséh panganggo tur gegancangan nyemak motor Mioné, ngilut gas.

"Woé Yan...!! Adéng-adéngin... da mata nu kubil suba ngilut gas majalan masuk! Kadén suba dundun Mémé tuni, cai dasaré bedu! Bengkung yén sambatin! Panjusang malu awaké, lek atiné masekolah awak truna sada sing manjus! Né sarapan bubuhé malu daar. Bubuh Mayan Tagel Kuning, warungé diwang. Jaen pesann..!"

"Aduh ba telat mé... makatang sing buin madaar! Icang ada ulangan,"

Greng...greng...greng.... Munyin motorné I Méngong kailut.

"Woé, Yan..! Da ngebut di jalan, pagigisin ngilut gas!"

Gruuuénggg.... kondén pegat munyin mén Wayan masesambatan saget suba macucun jalér, macuet I Méngong ngilu gas motor Mioné.

"Gedabragggg.... priak..!!!"

"Woih, apa to? Nang.. nang Tegteg apa to makrosokan diwang? Mai jagjagin!," Mén Wayan gangsar malaib karurungé ngalih wit munyi makrosokan diwang umahné, Nang Tegteg ané uli tuniné iteh nyampat di sanggah gegésonan nyagjag pesu.

"Mimih.. ratuuuu..., dewan titiang! Wayan Méngong..!," Dapetanga pianakné maguyang diwangan umahé teteh Mio. Liu brayané nyagjagin tur nulungin ningtingang motor lan nyangkol I Méngong abana mulian tur kasaréang di amben balé dauhné.

I Méngong makesiab, kamemegan tusing pesu munyi tur angkih-angkih. Tusing ada ané sanget, tuah entud lan sikuné babak ulian makosod. Nang Tegteg ngusap-usapin gidatné I Méngong aji lengis angin tur ada masih brayané mersihang tatuné I Wayan.

"Aduhh.. Yan.. Wayan..! Kondén pegat munyin méméné mabesen. Cai ulah laku ngilut gas pesu. Dong suba I Sémpol medem sisin jalané tabrak cening!"

"Nah, da uyuta pianaké buin méméné, baang ya mategtegan malu," Pasaut Nang Tegteg.

"Ahh.. mula raré BENGKUNG!!! Tusing madingehang munyi!"

(Kendari, 28/9-PKJ'15)

Jumat, 03 Juli 2015

Polah Raré Jani

Semeng cara biasané, I Méngong negak betén jinengé sambilanga ngopi agelas katimpalin jaja gina matunu. Uli kantong celanané iamesuang roko abungkus lan colok gas.

"Béh mula jaen idup di Bali. Alam asri, brayané makejang nu ngukuhang tri hitakaranané. To kudyang sing asri? Iraga jani menikmati semeng-semeng, negak ngopi sambil ngaroko katih.. aighhhh...."

Nang Tegteg ané suba bangun uli daslemahé, gupuh matindakan nyemak gegaén ajk kurenané, kenyem-kenyem nyledétin pianakné betén jinengé negak santai ngalepus pesu andus uli bungutné. Buka tusing nepukin kénkén pratingkah reramané magarapan.

"Apa sledétin nanang, misi nyeréré keto buka anak sing cocok, nang?" Raos I Méngong nyandén bapané.

"Sing ada apa Wayan bagus! Nanang nak demen nepukin cai.. nglah nanang panak aukud, semeng-semeng suba buduh gramak-grumuk betén jinengé!"

"Ah, nanang...! Cang nak makeneh-keneh sambil ngrenggeng. Jaen idup di Bali. Buka icangé kéné.. semengan suba man kopi uli I Mémé, nolih palemahané asri. Jeg liang..!"

"Ae, nanang dadi cai bisaa masih ngomong keto Yan.! Semengan bangun jam 8. Mesugi, suba ada kopi, jaja matunu, misi nyiup roko katih.. suud kéto, nyemak hp, ngecel kekéto kanti tengai. Seduk basangé madaar ka paon. Ngujang sing jaen idupé?!"

"Mihh.. Nanang ngentékang né?"

"Sing ja ngentékang, nanang ngomong apa adané! Ada nanang pelih mamunyi mara nto? Yen misi ja buka nanangé, baangun daslemahé, nyampat aplebaan di palemahané, ngepélin umah, nyangih prabot, nektek dagdag, ngarit, laut ka carik.., mirib sing jaené cara cai Yan..!"

"Nah... to ba sambat...!!"

I Méngong laut ngambres ngojog kamarné laut maubetan jlanan. Kopi ajak jaja ginané kalaina betén jinengé.

"Toh, bapané mula demen ngalih ieg..! Ba tawang panak basangné alengkat, nu doén demen ngesah!"

"Hahaha... sesainé kéto méméné! Dong mirib makejang nglah panak cara iraga kekéné mabikas ladné nah? Apa kadén makada....!!!"

-PKJ-

Rabu, 17 Juni 2015

LÉLÉ MAKUMIS

Nuju sandikala tatkala I Méngong manjus.

"Nanang... mai delokin nang..! Icang bingung nang..! Mai... mai... nyeh cang nang!"

"Gigisang guar-guér kénkén Ngong! Lek atiné jak pisagané, kadéna nanang jak nani miyegan nyen!"

"Da liu koméntar malu nang! Mai.. mai... jagjagin icang.. Cang jejehné!"

"Nak éngkén nani kauk-kauk? Apa ada buat nyehin nani?"

Nang Tegteg laut bangun uli pasilané di ambén  balé delodné nyujuh WC tongos I Méngong manjus.

"Apa ada Ngong?"

Méngong masemu ngeling jejeh nolih ka betén.

"Ngii..ngii...ngiii... Nanang, apa né nang? Adi misi kéné? Dibi nak sing ada nang! Ngiiii...ngiiii....," Iing i Méngong.

"Apa ada? Lipan? Kalimayah? Temuyukan? Celedu?," égah-égoh Nang Tegteg majalan ngojog I Méngong.

"Lebih serem kin to nang..! Ngii..ngiii....ngii....", enu ngeling.

"Nani suba ngrangsuk ABG, nu gén jejeh ajak gumatat-gumitit!," Nang Tegteg gegéson lantas nyagjagin pianakné ané ngeling.

"Kén ané serem nto? Kén..? Lipi ae?," sambilanga ngaba gegitik nang Tegteg nagih nglantig beburon ané jejehina tekén I Méngong macelep ka WC. Tepukina I Méngong nguntul nganggarang cédok!

"Né nang...! Apa né? Ibi nak sing asana misi! Jani adi misi kéné nang? hikss..hikss..."

Ditu lantas magebris Nang Tegteg kedék nepukin tingkah pianakné ané nolih barang antikné misi ngeling sengi-sengi.

"Béh... béh..., dong kadén Nanang ada apa nani gelur-gelur! Lélé makumis bulu medang nyehin nani?! Hahahaha..."

"Ngujang nanang kedék?," Méngong gedeg sada semu jelé.

"Men, ento nak mula bisa Ngong! Nani suba madan ngrangsuk bajang.. suba ABG sambatanga! Nak tuah lumrah lélén naniné tumbuh bulu! Nak mula ditu tongosné! Nyiriang nani suba menék kelih!"

"Sing makada éngkén né nang?"

"Tusing! Né gelah nanangé gémbrongan kin gelah naniné, nanang sing ja jejeh! Sangkalanga urati bedik ajaak lingkungan, nuju manjus di tukadé sing tepukin nani kuda?"

"Aing nang! Nak mkjang timpalé manjus macawet di tukadé! Sing ada nyak mlalung cara pidan!"

"Oh, nto sing ulian elek ketaranga ajak timpal-timpalné! Sangkalanga ye jejeh manjus mlalung! Mirib patuh cara nani! Hahahaha....!"

"Ahh... nanang!"

I Méngong laut ngelingus tur nglanturang manjus. Nang Tegteg nu kedék ingkel-ingkel ban paripolah pianakné. Puput.

-pkj'15-

Senin, 15 Juni 2015

Makecuh Marep Menék

Makecuh Marep Menék

Yéh Manawi jroné lali linglung laksana,
Tan minab jroné éling tata titi makrama,
Rumasa aab jagad modernisasi ngih?
Sami gatra paripolah palemahan lan0 pawongan,
Kadén jrone dados kasobyahang ring jagad maya niki?

Yéh jro, élingang tan sami becik kaumbar,
Genahé puniki nak sami sida nyingakin,
Boya wantah timpal lan pisaga manten sané nyingak,
Becikang ngunggah sakancan polah ring media sosial,
Ngiring ngawangun citra positif,
Kadén jroné sampun uning?!
Bali kaloktah kramané ramah turmaning uning matata titi,
Jadma dura désa ngasubang gumin iraga,
Yéh dong jeroné dados wwang Bali solahé soléh mangéndah?
Mérbérang buat rusak paripolah jero néwék?!
Patutné iraga malajah saking pengalaman jro..
Sampunang mérbérang kajelekan iraga pedidi,
Patut éling jroné makecuh marep menék,
Sané keni jroné néwék..!!

Nyingak pisaga nyen timpal marebat,
Potrek laut unggah ring facebook,
Negak makumpul matimpal bir, arak, wisky,
Potrek laut unggah ring twitter,
Jogéd porno, buang angkab-angkab melitang kamen,
Potrek laut unggah ring Path,
Béh...béh... bangga jroné makarya caption ring gambar,
"Joged hots masa kini, tarik mas.."
"Sing ada yéh putih, kanguaang bir kin wisky"

Ten uning jroné tungkul tis jaen idup di Bali,
Kramané di selat pasih ngenyék tur kedék ngakak,
"Oh kéto bikas nak Bali cara jani, sajaan tongos maksiat"
"Mih, kéto ajah-ajahan nak di Bali, mabuk lan maporno-pornoan"
"Béh macokrah paturu nyamané naké Bali!"

Jro... jro... sampunang pelihanga jadma selat pasih nika ngenyék, nyacad, matbat,
Mapan jroné tan uning ngajiang raga padidi,
Tungkul asik nyambat jaen idup di Bali,
Engsap jroné mongpong awak pedidi,
Disakité lantas wau éling!
Béhhh...!!!

(PKJ'15)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...