Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Sabtu, 18 April 2015

Bibi Rangda

Bibi-bibi rangda
apang durus karyan bibi
Bibi mejauman
kelod kangin
jumah dane jegeg leseng

Suba jani keto
tyang ngaba aled munji
sasanganan kaon
jaja sirat
kakuluban bungan duren

Duren duren ijo
sumangkane kuning gading
kanti lampa nguda
salak, nangka
kaliasem mangaronce.

Minggu, 12 April 2015

Gelar

Masekolah kanti tegeh,
Sing cukup kanti SMA,
Yen nyidang apang dadi sarjana,
Apang adané maimbuh gelar,
Gelar sarjana, master, doktor,
Yen nyidang apang kaanti profesor,
Pang renyep yen nulis adan,
Pang ngon brayané nepukin,
Diaep di duri adané maimbuh,

Yen magelar sing benya dadi sombong,
Pang da ulian gelar ngaé iraga buta,
Peplajahané tegeh nanging tan pasusila,
Gelar sing dadi anggon gelar-gelur,
Apang maan tongos baduur,
Patut bisa ngejang kabisaan,
Patut bisa ngadokang kagunan,
Apang liu anaké ngajiang.
(PKJ'15)

Rabu, 25 Maret 2015

Buka Céléngé, Ngalengisin awakné

Semengé ento I Méngong negak malengok di betén saka balé danginé. Peliatné joh sawang, nyen apa kadén ané kenehanga. Kopi ané seduhanga tekén Méméné kanti gesit (nyem) tusing masih gerosina. Nasi bubuh ané belianga di warung Mayan Tagel Kuning kanti rebut buyung, tusing masih daara.

Nang Tegteg apik nlektekang tingkah pianakné ané soléh, bengong melompong bibih matétéh, nyihnayang ia tusing maan masugi uli mara bangun.

Dadi mapineh-pineh Nang Tegteg padidi, mapan uli mara bangun pesu uling kamarné, I Méngong tepukina ayem ocem tan pabayu cara lebian naar jukut kangkung, tensiné tuun.

"Ning, cening bagus pianak Nanang! Nak éngkén dadi jeg bengong keto? Apa ladné lamunang cening?"

Ping telu, ping pat, Nang Tegteg makaukan, nanging I Méngong tusing masih masaut. Siduri, "Woé...!! Ngong..!!!", Nang Tegteg nengkik.

"Ehh, nanang! Uli tuni nang? Hehe.. Sing ajin icang!"

"Suba ping pat Nanang nyapatin, jeg pang kanti dengkik, mara cai masaut! Nto, kopi ajak bubuhé daar malu! Mesugi kondén, jeg payuan melamun!"

"Hehe.. nah naang, jani suba kar daar icang!," nyemak tékor bubuhé laut I Méngong madaar.

Nepukin pianakné suba nyak medaar, laut Nang Tegteg nglanturang wicara.

"Men apa kelamunang cai?"

"Sing Nang, ada sing..! Icang nak nu kiap, dibi megadang mabalih bola kanti jam 4 daslemahé. Dadiné won bayun icangé, apa buin club kesayangan icangé kalah! Jeg sebet icang nang!"

"Béh, dong ulian club dedemenan cainé kalah doén ngaé cai maplengegan kéto! Kadén nak ulian cai tolak nak bajang! Asinan bedik kanti kéto!"

"Nah to ja masih nang, hehehe.. sing ja tolaka, nak salipa di péngkolan jak timpalé! Ulian icang kimud, sing juari ngorang tresna, jeg malunina payu! Tapi icang nak énggal move on, sing sanget penting bagi icang. Ju liu bintang di langit! Sing beneh kéto nang?"

"Nah kéto mula! Cocok nanang ajak papineh ciné ento! Men né ngaénang cai maplengegan to tuah ja bolané keto?"

"Club icangé kalah, icang sing sanget mikir nang! Ané pikirang cang, ija cang ngalih pis anggon mayah toh-tohané? Nanang ada pipis? Nak uli tuni icang berfikir, éngkén caran icang ngidih pipis ajak nanang, kwala kimud cang ngidih... hehe..!"

"Béh, dong majudi cai né! Akuda cai kalah? Nanang ada pipis abedik!"

"Sing ja majudi nang! Nak matoh-tohan ajak timpal né. Tuah mangatus tali nang. Sing liu .."

"Sakit grieng, kakin poloné! Kanti limangatus matohan! Yen kéto unduké, dijané sing majudi keto? Hehhh...!! Cai matoh, cai patut mayah! Nguda nanang barengang cai! Awak kondén pelud ngalih pipis, kondén ngelah sekaya, sing ja nyandang cai nyemak gaé majudi! Yen suba bindan cai bisa cara céléngé, ngalengisin ibané, kanggo cai ditu ngadokang pipis!"

"Béh patuhang nanang icang cara céleng! Panakné céléng, bapané apa nang? Hahaha...!"

"Ahh, da nanang ajaka macangkriman semeng-semeng!!! Nanang kar ka tegalé".

"Hikss... nanang tega! Tega..!! Tega..!!!

Jumat, 20 Maret 2015

Selamat Hari Raya Nyepi 1937 Ç

Om Swastyastu,
Titiang Pande Kadek Juliana, ngangganin klian ring banjar Wija Kasaur lan admin Sutha Abimanyu, ngaturang "Swasti Nawa Warsa Anyar 1937 Ç. Rahajeng ngamargiang Catur Bratha Panyepian. Dumadak jagat Nusantara sida rahayu kawekas.
Om Santih, Santih, Santih, Om.

(Numpang Berita (nb.) : diolas wacen nganggen logat pejabat lan caleg2 di BaliTv nika ngih.. hehe..)

Minggu, 08 Maret 2015

Angripta Rum

Sameton SA, niki sampun wénten medal buku pupulan puisi Bali Modern Saking sameton Wija Kasar Facebook. Dumogi cakepan puniki sida nagingin arsa para pamilet Sastra Bali Modern.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...