Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Kamis, 21 Mei 2015

BANGLI

Dingin nyaputin kulit angin Kintamani,
Bangkit kuah undis di Tembuku,
Asri Penglipuran di tanggun Kubu,
Kopi padi makampil di Susut,
Nak buduh mapunduh di Bangli.

#RahajengDirgaYusaBANGLI
Pkj

Lan Masatua Bali

Ungkuran puniki sampun sayan arang para lingsir ring Bali masatua sareng okan-okannyane. Nyatuang I Lutung mamaling ubi, nyatuang Men Bekung, Pan Jempenit, muah sane lianan. Minab keni yusan aabe mangkin. Yen dumunan sadurung ketahnyane tipi lan siaran sinetronnyane, kantun para lingsire munduhang alit-alit tur kasatuayang satua-satua Bali. Bih, pabriak para alit-alite liang pacang miragiang satua-satua Bali. Turmaning ngincepang tetueknyane. Punika mawinan para lingsire patut akeh madue satua-satua Bali, mangda benjangan satuane nenten amunikaan manten. Puniki ngawinang satua Bali tetep ajeg, budayane lestari.

Unduke kadi ring arep taler naenin rasayang titiang duke cenik dumun. Sadaweg durung ngranjing ngantos ngranjing SD, SMP kantun  sering I Meme lan I Bapa nyatuain tiang lan blin tiange. Nuju ring tegale, nedeng tengai tepet masandekan nunas batan punyan tarune wusan ngabas utawi matanduran, irika ibura tiang sareng i beli ajak i bapa baan satua-satua Bali. Cupak teken Grantang, Bawang teken I Kesuna, I Crukcuk Kuning, I Beruk lan I Karuk, I Dongding, miwah sane lianan. Sabilang raina satuane matiosan. Duh, liang pesan keneh tiange dawege punika.

Ne mangkin tiang sampun kaucap lingsir saking status, yadiastun indik yusa wau pacang macarang tetiga. Sampun wenten nak alit, duh liang bayune, tatkala nyirepang dipabinane, inget tiang dugase pidan mabin usu-usuina sirahe ajak I Bapa, sambilanga nyatua. Irika tiang nulad buka polah reraman tiange dumun, uli cenik pianak titiange mangkin pirengin titiang antuk satua-satua Bali lan satua Hindu. Mangdane sida kawekas pianak titiange sida nulad paripolahe puniki ring pianakipune kapungkur.

Titiang nenten ja kimud jagi masatua ring pianak-pianak titiange, yadiastun sampun wenten sane ngenyek, "Beh kuno san pak Pande masatua, gatget bliang, liu aplikasi cerita rakyat ditu, jeg keweh-keweh nyatua!", turmaning maimbuh kedek ipun.

Sayuakti, ring aab mangkin sarwi modern, TV, Radio, Internet, ngawe para janane  kiul. Akeh piranti sane nginganin pakaryan iraga. Informasi lan teknologi sampun canggih, ten ja meweh yening jagi ngarereh informasi, napi malih sebantes satua. Nanging, sampunang lali, iraga manusa "mahkluk sosial", patut berinteraksi sareng paturu jadma, yening nenten seneng kaucap "mahkluk individu". Nah, malarapan Masatua puniki silih tunggil saranan titiang ngaraketang paiketan sareng pianak, mangdane sida saling asah, asih, asuh ring kulawarga. Turmaning Satua-Satua Bali puniki pinaka pirantin titiang ngicenin tetuek idup, tutur agama, budi pakerti, lan sane tiosan. Mangdane kawekas sida pianak titinge dados putra suputra sadhu gunawan. Nenten ja dados pianak "broken home", sangkaning saking alit negengang pianak nganggen gatget, ipad, playstation, lan piranti game tiosan. Piranti-piranti puniki ngawenang anake alit pacang arang bergaul sareng timpalnyane. Napi sapunika sane karepang olih irerama? Punika mawinan sampunang nyampahin anak Nyatua. Napi malih masatua Bali, santukan akeh piteket-piteket becik ring satua Bali punika.

Ngiring sameton Bali sami, wit mangkin limbakang malih geginan masatua Bali ring kaanan duene soang-soang. Sampuang kimud, sampunang taler kiul, nak akeh pikenoh iraga sering nyatua sareng alit-alite.

Olih : PKJ

Selasa, 28 April 2015

Peparikan (Lacur Nganggur)

Jaja uli tekén kerupuk,
Jaené Seduhin kopi bubuk,
Uli dibi tusing tepuk,
Kija gén né, mirib sibuk?

Cicang misi kerupuk,
Gadung ulig dadi serbuk,
Cang sing ja sibuk,
Kadung iseng nginepin i ayuk.

Udeng batik asli tenunan,
Saka bale misi tilu kuluk,
Sedeng asik paduanan,
Teka nanangné milu masi maseluk.

Kapur majeneng pupur,
Buah anggur enu sisa,
Lacur nasib ciné nganggur,
Mirib nganggur sing madewasa.

#edisiiseng #pkj15

Sabtu, 18 April 2015

Bibi Rangda

Bibi-bibi rangda
apang durus karyan bibi
Bibi mejauman
kelod kangin
jumah dane jegeg leseng

Suba jani keto
tyang ngaba aled munji
sasanganan kaon
jaja sirat
kakuluban bungan duren

Duren duren ijo
sumangkane kuning gading
kanti lampa nguda
salak, nangka
kaliasem mangaronce.

Minggu, 12 April 2015

Gelar

Masekolah kanti tegeh,
Sing cukup kanti SMA,
Yen nyidang apang dadi sarjana,
Apang adané maimbuh gelar,
Gelar sarjana, master, doktor,
Yen nyidang apang kaanti profesor,
Pang renyep yen nulis adan,
Pang ngon brayané nepukin,
Diaep di duri adané maimbuh,

Yen magelar sing benya dadi sombong,
Pang da ulian gelar ngaé iraga buta,
Peplajahané tegeh nanging tan pasusila,
Gelar sing dadi anggon gelar-gelur,
Apang maan tongos baduur,
Patut bisa ngejang kabisaan,
Patut bisa ngadokang kagunan,
Apang liu anaké ngajiang.
(PKJ'15)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...