Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Sabtu, 29 November 2014

Kangen Mulih Ka Bali

Dini tongos tiaangé jani,
Di gumi anoa Sulawesi,
Ngalih pangupa jiwa adané dini,
Apang nyidang meli nasi,
Turmaning ngisinin ambek di ati,
Apang sakancan kita sida misi,
Sambilang masih munduhang sari,
Apang nyidang mulih ka Bali,
Nengokin nak tua luh muani,
Mapa seger mapa gelem jumah di Bangli,
Kangen atiné dot pesan malali,
Yen sida baan apang nyidang enggal mutasi,
Mulih tiang enggal ka Bali,
Ngajak pianak muah stri,
Ngayahin i mémé lan I Bapa jumah pedidi,
Mapunduh bareng ajak i beli ajak i adi,
Apang tusing kenehé satata nyapnyap di ati,
Yén subaa jumah pastika bayuné asri,
Degdeg keneh ngayahin nak tua di Bangli,
Tiang kangen Bali.

SANISCARA, 28/11/2014
PKJ

Rabu, 26 November 2014

Dot Énggal Ngelah? Arus Bisa Ngajiang Pipis

Jaman cara janiné liu anaké dot sugih, apang nyidaang sakancan keneh sida kaisinin. Apa buin jaman modern cara jani, bedik-bedik pipis tagiha. 

Ya dot sugih, Sakéwala sing bisa ngajiang pipis. Ané madan sing bisané? Kapertama, Ngelah pipis dasa tali, nagih makan di restoran, ngelah pipis séket tali, nagih meli baju né ji satak tali. To madan sing bisa ngajiang pipis. Sapatutné iraga bisa ngajiang lan nongosang pipisé, ngelah pis dasa tali, kanguang makan di warteg, basang wareg, sing buin misi nganggeh. Ngelah pis séket tali, kanguang meli baju ane aji petang dasa tali, nu bana masisa buin dasa tali, nu nyidang anggon makan di warteg buin. To madan seken ngajiang pipis ané beneh. Sing mangkuh cara janiné ngulurin nomo! 

Ané nomor dua, ané madan ngajiang pipis, patut iraga bisa nyayangang pipis, yén dot apang ngelah. Ané mmadan nyayangang? Yén mablanja, beli barang-barang ané seken-seken perluang. Da bana meli barang ané tusing ja urgent! Contoné, suba ngelah baju tetelu, buina enu anyar, buin meli baju. Ento sing ja maguna sajaba ngebekin lemari 

Buin besik, ané nomor telu, yen iraga ngelah pipis, nyimpen pipisé melahang. Yen ada dompet, di dompété jang pipilang melahang  Da cara nyemak pipis susuk parkir, jeg nyemak pipis bejek-bejek, nyelepang ka kantong ulah laku. Apa buin pis geles, siuan, duang talian, limang talian. Jemak, bejek-bejek celep ka kantong. Buka sing maji pipis siuané ento. To madan sing sayang kin pipis. Yadiastun ia siuan, asal suba melaang ngejang, apik munduhang, yen ba liu mapupul nak ngelah aji gedé. 

Yén suba apik ngejang pipis, nak sayang pipisé ajak gustiné, dadiné goloh teka rejekiné nekain. Sakéwala, yen gustiné sing bisa ngajiang pipis, sinah lakar keweh teka pipisé suudné, apa makrana kéto? Mapan trauma pipisé bejek-bejeka. Sangkalanga yén iraga dot sugih, liu ngelah pipis. Iraga suba oraina, sayang-sayangang tiang gusti, apikang tiang ngejang, yén suba apik, pedalem mlanjaang, sinah tiang mapupul dadi liu!

Toh, kéto kasuksmané. ^^

(PKJ'14)


Minggu, 21 September 2014

SATUA BALI : I PUCUNG (W. SUARDIANA)

Raden Galuh ^^
Kacrita ada koné tuturan satua, di Banjar Kawan, wewengkon Koripan ada anak pacul ngelah pianak muani adiri madan I Pucung. I Pucung koné gegaenné tuwah mapikat di cariké, nanging ké nyalah unduk pajalanné mapikat krana ia mikatin kedis masan padi tondén serab. Dadi tusing pesan koné ia taén maan kedis, wiréh tusing ada kedis ngalih amah krana padiné mara ngandeg beling, tondén pesu buah. Déning kéto, med-medan koné ia mapikat. Wadih mapikat ngalih kedis, jani I Pucung koné demen tekéning kuluk. Sakéwala, tingkahné masih soléh maidih-idihan, krana sabilang ia nagih ngidih konyong sik pisaganné begbeg ané idiha konyong ané mara lekad. Wiréh konyong ané nagih idiha enu cerik buina tondén kedat, kadéna konyongné enu buta, dadi buung dogén koné ia ngidih konyong. Mara kéto paundukan ané tepukina baan I Pucung pesu pedih kenehné, déning makejang ané kenehanga tusing taén misi.

Sasukat ento, kacrita I Pucung tusing pesan koné ia taén kija-kija buin, begbeg nyingkrung dogén jumahné. Ping kuda-kuda kadén suba bapanné nglémékin, apanga ia nulungin ka carik, nanging ia masih tusing nyak. Wiréh kéto solah pianakné, bapanné pedih koné kenehné tekén I Pucung, nanging ia tusing bani nglémékin wiadin nigtig I Pucung krana ia suba kelih. Bapanné memegeng cara togog nolih I Pucung nyingkrung di plangkané geris-geris sirep leplep.

Kamis, 28 Agustus 2014

MAMISUH - NGALUSANG KRUNA

Mamisuh, wantah kria sane kaucap tuna utawi kaon yening rerehang ring sadaging agama. Napi mawinan asapunika? Mapan mamisuh pastika nganggen kruna-kruna sane kasar, kruna sane nenten dados kabaosang sakita arep, pinaka kruna sane nyihnayang sang sane ngucapang madue pikayun brangti ring sang kaucap.

Daweg puniki titiang polih mabligbagan sareng sameton ring group Wija Kasaur, Sameton titiang kabenengan saking warna ksatriya, saking sue tan polih budal ka kampungnyane, dane kacapatin ring warung antuk sameton sane wenten irika (kabenengan saking sudra). Yan saking mabeki utawi macanda maguyonan lampahnyane, polih dane mireng anake punika ngomong nganggen kruna kasar, sakadi mecanda ipun, kemaon yening kapinehin antuk dane tetep ipun mamisuh.

Lengkaran ipun sapuniki; “Sungkan ageng atu!, tumben titiang kapanggih sapunapi gatrane?”Pabligbagan titiang rauh ring kruna "Sungkan Ageng". Napi gumanti wenten utawi dados kruna sane kaanggen mamisuh nika kaalusang? "Sakit Gede = Sungkan ageng".

Ungkuran puniki ring abb jagate mangkin globalisasi, para anom-anome ngaraos nenten ja malih nyingak warna, napi malih sampun masawitra becik, sinah ngaraosnnyane sampun pada campah. Basa kadi puniki mangkin keanggen basa gaul para truna trunine. Mapan uning sawitrannyane saking warna sakadi brahmana utawi ksatriya, nyelapang ipun ngraos kasar nanging kahalusang basannyane, kadi ring sor puniki malih. 

1. Prabu purus (Nas keleng), atu né cingak tiang ring TV nik?
2. Atu mula jelema sungkan grieng (sakit grieng)
3. Asu jerone! (cicing ci), msl.

Wantah buka bikul pisuhin para anomé ngraos. Nyansan tombaang nyansan demen mamunyi campah. "Méh nyen, gelu ci!" kénten abetné.

Trus sapunapi patutné iraga?

Né mangkin iraga patut ngarenga, milah-milah sané cérn patut, sané cén kaon. Sané cén dados ucapang, sané cén ten dados. 

Patut uning ngenaang basa mangda nénten kaungkur nyansan campah ring para lingsir. Yéning ngraos sareng paturu truna-truni turmaning sampun sawitra raket, dados kémanten, sakémaon sampunang kantos ring puri/jero/griannyané ngraos kénten, napi malih kantos kapireng olih lingsirnyané. Gumanti nika nénten becik. Basa punika budaya, yén ten iraga nglestariang lan ngajegang sané patut, sira malih? 

Sampunang auranga samian basa Bali duéné, mangda generasi muda Bali sane jagi rauh nénten nampi basa Bali sané iwang utawi kaon. (PKJ)

Tiang dados Meme

Olih : Ni Made Sriartini

Mih dewa ratu,
Dedet benyah kerasa,
Rasa geng dosane tan sida kapetek malih,
Tan sida kapunahang antuk tangis.

Mih dewa ratu...,
Jakti buka magantung bok akatih,
Ngasih-asih ngidih pelih,
Mara ngrasayang perihne i meme,
Diapin salah stata sih.

Mihh dewa ratu..,
Sedih tiange akeh pelih ken meme,
Liang tiange mangkin dados meme,
Ring dedet dinane mangkin,
Sia, pitu, patbelas.

Mihh dewa ratu..
Listu ayu,
Embas kadi Sang Hyang Ratih,
Ampura meme,
Suksma meme,
Tiang mangkin dados meme..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...