Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 19 Januari 2015

Çiwalatri, Ngiring Mulat Sarira

Om Swastyastu,
Sameton Sutha Abimanyu, titiang admin blog puniki ngucapang :

"Rahajeng Çiwalatri... Ngiring Mulat Sarira... nyiksik bulu.. introspeksi diri.. dumogi sami bagia..."

Om Santih, Santih, Santih.

Senin, 12 Januari 2015

Jukut Paku Sambel Sera

Ngae jukut paku sambel sera yukz..
Lakar  :
 1.   Jukut paku apesel, tugel bawak-bawakang. Ingetang ngumbah.
 2.  Bawang 3 besik, iis tipisang.
 3. Suna 2 besik, keplakin laut keet.
 4. Tabia telung besik, keet lantang-lantangang.
 5. Sera, sesuai selera gén. 
 6. Uyah, asedengan.
Carané masak :
 1. Panesang pangorengané, 
 2. Jangin lengis nyuh akecritan, yen maan lengis tandusan anggon,
 3. Goreng/tumis malu bawang kanti mabo miik, celepang suna, celepang tabia uyah jak sera cepokan, goréng-goréng, da kanti puun, lanjut..
 4. Celepang jukut paku ane suba matugel lan maumbah, jangin yeh bedik, aduk suba... !
 5. Ané dot apang rasané jaenan, jangin petsin akecritan ato penyedap lénan.  
 6. Antosang pang lebeng.. cicipin rasan uyahné masih.
Ba lebeng? Angkid jani, da baanga kanti gebuh..! Bacarang suba.....!

Rabu, 31 Desember 2014

Selamat Tahun Baru 2015

Sameton Sutha Abimanyu, Rahajeng taun baru 2015 ngih.. Yen wénten iwang titiang ring warsa sané sampun lintang, ampurang ngih... (●´人`●) 

#kétogén

Kamis, 25 Desember 2014

Saja Sing Saja

Jaman janiné, saja kéweh ngortaang né saja kin sing saja. Apa makrana kéto? Mapan anaké jani liunan ngorta memauk, mogbog, hiperbola. Tutur agembel dadi duang gembel. Yén sing ketwang, sing koné nyak lengut tuturé. Matah, sing ada pabligbagang buin. Kéto koné!

Apa buin anaké cara jani liunan ngelah hobi ngorta, sambilanga nongkrong di warung kopi, di balé bengongé, muah di lénengé. Ditu ia matimbang wirasa ajaka kanténané. Ulian lakar tuturé abedik, galah ngorta linggah, pesu lantas tutur ané boya-boya. Nyelékang timpal, nyadcad timpal, muah misunaang timpal.
Ento mawinan kéweh jaman jani ngalih ne saja kin sing saja.

Umpaminé, di désané ada nak luh magaé di kota, mara magaé nem bulan, suba lantas nyidaang makinkinan sebates meli motor. Nyaka bana ngrédit nyaka mayah kés. Jeg pasti di désané ada nak nuturang, "Mih, I Luéng, mara nem bulan magaé di Badung, jani suba meli motor, jeg pasti ba ngadep raga ia to ajak bosné. Dingeh ortané I Baglér ané ajaka bareng magaé ditu, koné ia sayanganga pesan ajak bosné. Ideh-ideh ajaka yén bosné nuju pesu. Apa adané yén kéto? Paling sing suba dadi ubuh-ubuhan bosné".

Kakéto suba biasané tuturé pesu simalu. Ulian ningeh tutur I Baglér né ngorang, "Nak I Luéng ia sayanganga jak bosé, makané gajihné gedé". Suba lantas ngalimbak tuturé di jalan manadi pisuna. Sapatuté né kéto sing mangkuh tuturang bes lantang, mapan ngaé pisuna, apa buin sing nawang muncuk bongkol. Sajaba ulian rasa iri ngawénang bibihé misunang timpal.

Jaman jani iraga patut nyidang berpikir positif, "Oh, ulian rajin I Luéng magaé, dueg ia ngomong dadi sales promosi mirib di kantorné, sangkalanga ideh-ideh ajaka kin bosné ngalih konsumen. Pantes ia suba nyidang majinkinan jani". Yén nyak kéto berpikir kan luung, sing dadiné pesu tutur pisuna.

Kwala buin cara tutur ba duur busan, pasti suba ada né mapineh, "yén amonto gén, sing bawak tuturé dadiné. Galah dawa lakar anggon matutur-turan di lénengé, sing ada bahan tutur buin".

Ditu suba pesu campahé lakar ngugu tutur di lénengé. Saja kin sing sajané tipis sajan.

Iraga jani dadi nak né ngelah papineh tegteg patut bisa milah, yén nombaang nak nutur di jalan, pelih! Yen bes ngugu tutur di jalan, masih pelih! Budi tombaang nak nutur, nak mula ada jelema hobi ngorta. Sing beneh iraga nombaang. Patut pilah saja tuturé pang da kanti iraga patuh jelé.

Patuh kin tiang cara janiné, sing mangkuh ngorta bes dawa, liu ngorta liu pelihné nyanan. Kanguang malu amonto. Yukzz...!! ^^

-PKJ'14-

Minggu, 21 Desember 2014

Happy Galungan Day

Jro Gedé... Jro Luh..
Rahajeng Galungan & Kuningan ngih..!!

#kétogén

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...