Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 2016, Rahajeng Nyanggra Galungan lan Kuningan (10 lan 20 Februari 2016) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 26 September 2016

Carane Striming Inan Jaruh Bali radio

Woe.. woe..woe... Sameton Sutha Abimanyu (SA) ane enu nau malali mai! Hehe.. maklum admin kapah-kapah maan posting. Jeg 'mapupur tanah' sibuk gati tumben. Ya sibuk, kantong puyung! Heran bana jak idupe. Hehehe..!

Ae, ne ada nak matakon di Fb jak admin, "Bli Jul, bli kone dadi DJ di Inan Jaruh (Radio Internet Inan Jaruh Bali (IJB) 100% jaen | 24 jam nonstop. red)?? Engken carane ningeh radio nto di komputere, Belin icange matakon, pang hyidang kone ia ningeh lagu-lagu Bali uling Kapal Pesiar?!"

Singkatne keto patakone I Gede Maong Makodong jak admin. Mapan liu nglah penyaman magae di Kapal Pesiar muah luar negeri. 

Nah, jani orina ja jak makejang. da bingung yen dot ningeh radio Bali striming 24 jam nonstop cara janine. Nak tinggal klik, ne penting ada sinyal internet.  

Kunjungin laman webne : Inan Jaruh Bali || 100% Jaen 

Lamun kar ningeh ling komputer pang aluhan uli aplikasi winamp, jeg klik Shoutcast Server InanjaruhBali terus  yen ba mabuka buka gambare beten ne. Klik lantas gambar Soundne. 


Suba nto?? jeg madownload ba linkne. langsung buka di winamp. cara beten ne.


Beh langsung ajeb ajeb..!!

Jumat, 09 September 2016

Binan Nak Luh Jak Nak Muani Pesu Uling WC Umum

Ngorta-ngorta, wénten sameton Sutha Abimanyu sing ngelah WC? Apakah 2016 nu meju di teba?  ngenceh di bucun témbok umahé? Ato ija ya kenehé sembarangan?

Adahh..! Jorok to. Biasané nak di desa ngitungang sing tongos ngenceh, dija gén, asal bengang bedik jeg coorrr. Pasti ba boné mangsit sengir, ngir.. ngir.. ngir. Hahaha. Semeng-semeng siamina jak i mémé aji yéh anget sisan nyakan nganggo dangdang. Makesyur boné! Hehehe... (pngalaman admin né).

Kwala admin sing kar ngulikang satuané ento! Unduk meju di teba lan ngenceh ngulah laku totonan.

Jani pinaka manusa maadab, itunga ané kéné-kéné tekedang satuané di WC, ato Toilet! Ané dadi bantang satua buka judulé ba duur, "Apa binan nak luh ajak nak muani pesu uling WC Umum?"

Nganutin pengalaman admin, sing kéto?! Jeg joh sajan binané!

Unduk makelo-keloan di WC suba pasti nak luh né menang. Yén apa kadén kencanina di tengah makelo, turmaning rata luh-luhé buka kéto. Amen nak muani, sesidan-sidan pang énggal ja pesu ling WC. Hehehe.

Nah dini suba, tongos titik masalahné. Makelo-sing makelo di WC né.

Asal ada anak muani pas pesu ling WC, lantur iraga maan giliran macelep jeg siap-siap suba nampi bon mangsit ato bon peluh, ngas merantaban. Rata-rata makejang kéto. Kadang ada sing nyiamin enceh di klosété, kondén buin ngenceh maleketik ideh-ideh! Hehehe.

Amen nak luh mara pesu ling WC, iraga nampi sisané, béh jeg ngalub tengah WCné prajani miik. Uli ngenceh doén aéng liun SOP-né, kanti di sisi cuci tangan di wastavel, menain pupur, énci, menain baju, celana/rok, misi lantas kepras-keprés. Kudiang WCné sing mabo mawar, cenana, melati, dll.? Pantes ba makelo ya di tengah WCné. Hehehe. Kecuali nak luh romon. Pasti ba patuh cara muanina, sit sengir lan ngas merantaban misi andih buin. Hihihi..!!!

Nak muani masi kéto. Perkecualian nak muani kemayu lan sosialita, pasti cara luana ya di WC. Hihi.

PKJ_Kendari (22/10/16)

Minggu, 03 Juli 2016

Guru Dadi Caru

Nginget-ngingetang berita né trend di media sosial (medsos) jani, unduk Guru ané ngilut kuping murid trus kalaporang ka polisi, ngemasin kasusné menék ka meja hijau, alias pengadilan. Ané nglaporang tuah bapan muridé, ningeh pesadun pianakné. Kabenengan tentara bapané, marasa hukum katikul ngalemeng, pang da pocol, jani kaketogang kawisesan hukumé. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang HAM. Makejang kaketogang, nuntut oknum guru ané mencanain pianakné kaplekara. Cutet jeg pecat ya dadi guru, mapan sing bisa mendidik. Jaman jani nu masih ada guru malaksana hukuman fisik, sing ngerti Undang-Undang. Kéto irib nyetné pak tentara nto, sangkala jeg plekaranga guruné totonan.

Bawak satua majalan, nak jaman janiné, gumi canggih, manusané ngancan ririh, ulian teknologiné ngendih, ané soleh katepuk ngundang didih, untengné para jana di medsos pedih, gatrané ganjih, kaaud kélorang muridé nto pelih, guruné pantes pedih. Ngimpek, milus, nampél, nto biasa apang muridé nawang jerih.
--------------
Sajaan oo? Yén inget2ang iraga pidan masuk, kanti tawanga kena ukuman di sekolah ajak i bapa lan i mémé, nak sing ja misi nakonang unduk. Jeg pragat iraga kar kena buin jumah, keplakan, pilusan, jimpitan, tamperan, tendangan, jeg maimbuh nyen nto. Suba pikira jak reramané jumah, yén sing iraga pelih, sing mungkin panakné maukum. Nto mawinan jeg generasin iragané sayan kuat mentalé, sing nika kabaos bancih!

Tata krama, suba pasti dadi nomor 1. Asal suba nepukin guru, jeg suba nguntul, lima tuun, "tabé pak, sugra pak/bu". Sing ja bani ampah lakar ngomong ajak guru. Nto masih makejang dadi buka aban2 iragané jumah. Ajak rerama lan né lungsiran, bisa iraga makrama.

Nah, jani?
Ya suba baanga inganan muridé mlajah, sing ada guru ngukum baan ukuman fisik, adi malah ngancan benyah moral murid2e? Apa guruné mula sing bisa ngajain apa muridé kaliwat beler?! Sing kakeneh baan. Nak jeg suba ya, guru dadi kambing hitam/talenan asal suba ada murid belog, ada murid nakal, ada murid urak2an. "Engkén guruné ngajain di sekolah né? Dadi muridé jani sing nawang étika? Adi muridé belog?". Jeg Guru né kna. Kudyang men? Nak suba uli kedituané akéto. Apin ping telu ping pat, ping satak lebak oraang pendidikan etika, msl ento di jumah soang2 né utama, sing ja kagugu. Jeg suba guruné di sekolah pelihanga. TOH!!!

Agetné, buka kasus guru di Jawa né, liu nak mendukung. Upi instansi miwah kramané, dadiné nyidang mediasi damai. Nto buin gara2 panak tentarané nénénan sing katrima dini ditu masuk, paling ia. Nyak dadine damai, né penting panakne nyidang masuk. Hahaha... jeg baud mula. Dong yen ada kéto sekolahan nyak nampi panakné, kasusné mirib lakar terusanga nto. Ckckck... isin gumi. Sing sandang né kéné tuutin jro. Cius né...!!! Diolas Guruné da dadianga Caru. Caru kebodohan orangtua yang gagal mendidik anaknya!! Titik.

Senin, 09 Mei 2016

Icang Nak Lacur

Adan Icangé I Méngong. Icang jani suba maumur dasa tiban. Icang nak lacur né. Sing nglah apa seh. Baan lacur icangé, masuk tuah kanti kelas 1 SD doén. Icang nak belog, kanguang san, mabasa alus sing bisa.

Sing masekolah. Tusing nyidang ngelanjutang koné nanang icangé. Kalingan cai nagih masuk, nto lakar amah ngewai tuara ada lud. Kéto abet nanang icaagé.

Yén keneh2ang, saja oo..! Kalingan masuk, ngamah doén kapah2. Awai bisa acepok ngamah nasi. Sisané kangoang séla bun, sela sawi, ento sop. Yang penting basang betek.

Semengan cara anak ané ngelahan misi sarapan celokotokané, icang kaling kar nagih sarapan, paling aget roroban orina mlokplok ajak imémé. Kéto i mémé bungutné nak dadi2 masih ngomong. Pelih abucu, saang angona ngebeg bungut icangé.

Inget2ang buin oo, dugas icangé masuk SD nto. Semengan masuk sing mabekel, tengainé layah basangé, ngelamit di kantiné, saru2ang meblanjo di ramé2né. Mulih uli masuk ngmaling sotong dajan sekolané, nak kar nyetang jumah sing ada nasi. Layah takutin basangé sing ngamah apa uli semengan. Nak biasa kéto, kadang imémé nyakan, kadang sing oo!

Ané sanget pedalem I nanang, dugas totonan mulih ling masuk séh. Dingeh suba i mémé ngeling ngiah ngiuh. Mirib baan layah basang i nanang, nto tpukin icang awakné imémé celék-celékina. Dakin iméméné kanguanga amaha kin inanang, ulian layah basangné. Suba kéto, paes imemé sedot2a uli bibihné, mirib bedik bakatanga ulian bes bedakné, buin nyonyon imémé bejek sedot2a. Kadéna nyak irib pesu yéh.

Pesu yéh matan icangé nepukin solah reramé jumah. Bisa ngapuan inanang kéto, bisa ngetelun. Anak jeg kapah2 mula tepuk inanang jumah ngamah. Pedalem. Anak ucukanga ba icang naar nasiné yén pradé imémé nyakan. Baan lacur icangé. :-(

KDI/PKJ/10-5-16

Selasa, 26 April 2016

Pilem India Lebay Ngangenin

Uli tunian iseng mbalih chanel Z Bioskop, tongosné pilem-pilem India. Magenepan séh ada pilemé ditu. Seru-seru ceritané. Pemain pilemé masih jegég bagus, sada seksi-seksi gati. Menék bulun kalongé nepukin kain sariné kepurang angin ngungkab bongkol paa. Imih.. dadi makeneh-keneh idéwék. Adi pilem Indonesiané sing ada ané kualitasné kéné-kéné nah? Yén maputer di saluran TV nasional pilemé nénénan, jeg pasti ba telah uyak masensor. Burem-buremanga makejang, uli belahan tangkah, pungsed, bangkiang, apa buin paa. Né lucu buin, kating nyonyon sampi mabureman. Paa Sisuka di pilem Doraémon, ané kasengguh pilem kartun, bareng kena sensor. Sakitttttt.... mula sakittt....!!! Suba sing bérés miriban otak jelemané, kadéna nyak bangun "barang" roangné ulian nyonyo sampi ajak pilem kartun. Hªªhªªhªªhªª

Ndén malu, dadi joh gati suba ortané? Iang anak kar nyatuang pilem India, dadi jeg ke nyonyon sampi lakuna? Hihihi... Lanjut!

Dadi kan kéné, uli tuni iang mabalih pilem India nto, mirib ada telung pilem, makejang pilemné misi magending (jeg suba ciri khas pilem India), misi derama macinta-cintaan, misi polisi, misi tuan takur (penjahat maksud iangé), misi miyegan.

Buka satuané dadi sesenggakan pilem India. Suba suud miyegan, mara polisiné teka. Buina liunan polisiné mihak ne jahat-jahat. Jeg pedalem gati polisi Indiané di pilem, kena kapisuna dadi polisi korup doén. Apa mula asliné kéto nah? Beh iang sing ba nawang.

Ané ngaé iang makebris kedék, unduk miegané nto. Jeg mustahil sajaan, sing nyak adung ajak kenyataan. Buktiné oo, ada unduk anak tendanga bisa kanti ketes kutus méter? Buina gas ketesne misi mapincer-pincer buka salto. Cobak cicing gén ja tendang sekuata, paling banter ketes améter, sing ja nyak misi salto-salto pada. Apa buin yén adegan motor nyungkling ulian tabrakan nto. Masak nyidang motoré salto nang kanti pindo? Buina masak ulian tembakan biasa sing misi ledakan bom nyidang ngaé mobilé jungklang jungkling?  Hªªhªªhªªhªª Jeg lebay iang ngeneh-ngenehang adegan action pilem Indiané né! Tetelu mabalih nerét, katelu akéto. Miriban suba pakema akéto pilem Indiané oo??

Kuala sing masih nyidang nyacadin yén unduk satuané. Mula luung.. apa buin yén misi ngungkabang paa...  Hªªhªªhªªhªª.

KDI/26-4-16 'PKJ'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...