Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Jumat, 03 Juli 2015

Polah Raré Jani

Semeng cara biasané, I Méngong negak betén jinengé sambilanga ngopi agelas katimpalin jaja gina matunu. Uli kantong celanané iamesuang roko abungkus lan colok gas.

"Béh mula jaen idup di Bali. Alam asri, brayané makejang nu ngukuhang tri hitakaranané. To kudyang sing asri? Iraga jani menikmati semeng-semeng, negak ngopi sambil ngaroko katih.. aighhhh...."

Nang Tegteg ané suba bangun uli daslemahé, gupuh matindakan nyemak gegaén ajk kurenané, kenyem-kenyem nyledétin pianakné betén jinengé negak santai ngalepus pesu andus uli bungutné. Buka tusing nepukin kénkén pratingkah reramané magarapan.

"Apa sledétin nanang, misi nyeréré keto buka anak sing cocok, nang?" Raos I Méngong nyandén bapané.

"Sing ada apa Wayan bagus! Nanang nak demen nepukin cai.. nglah nanang panak aukud, semeng-semeng suba buduh gramak-grumuk betén jinengé!"

"Ah, nanang...! Cang nak makeneh-keneh sambil ngrenggeng. Jaen idup di Bali. Buka icangé kéné.. semengan suba man kopi uli I Mémé, nolih palemahané asri. Jeg liang..!"

"Ae, nanang dadi cai bisaa masih ngomong keto Yan.! Semengan bangun jam 8. Mesugi, suba ada kopi, jaja matunu, misi nyiup roko katih.. suud kéto, nyemak hp, ngecel kekéto kanti tengai. Seduk basangé madaar ka paon. Ngujang sing jaen idupé?!"

"Mihh.. Nanang ngentékang né?"

"Sing ja ngentékang, nanang ngomong apa adané! Ada nanang pelih mamunyi mara nto? Yen misi ja buka nanangé, baangun daslemahé, nyampat aplebaan di palemahané, ngepélin umah, nyangih prabot, nektek dagdag, ngarit, laut ka carik.., mirib sing jaené cara cai Yan..!"

"Nah... to ba sambat...!!"

I Méngong laut ngambres ngojog kamarné laut maubetan jlanan. Kopi ajak jaja ginané kalaina betén jinengé.

"Toh, bapané mula demen ngalih ieg..! Ba tawang panak basangné alengkat, nu doén demen ngesah!"

"Hahaha... sesainé kéto méméné! Dong mirib makejang nglah panak cara iraga kekéné mabikas ladné nah? Apa kadén makada....!!!"

-PKJ-

Rabu, 17 Juni 2015

LÉLÉ MAKUMIS

Nuju sandikala tatkala I Méngong manjus.

"Nanang... mai delokin nang..! Icang bingung nang..! Mai... mai... nyeh cang nang!"

"Gigisang guar-guér kénkén Ngong! Lek atiné jak pisagané, kadéna nanang jak nani miyegan nyen!"

"Da liu koméntar malu nang! Mai.. mai... jagjagin icang.. Cang jejehné!"

"Nak éngkén nani kauk-kauk? Apa ada buat nyehin nani?"

Nang Tegteg laut bangun uli pasilané di ambén  balé delodné nyujuh WC tongos I Méngong manjus.

"Apa ada Ngong?"

Méngong masemu ngeling jejeh nolih ka betén.

"Ngii..ngii...ngiii... Nanang, apa né nang? Adi misi kéné? Dibi nak sing ada nang! Ngiiii...ngiiii....," Iing i Méngong.

"Apa ada? Lipan? Kalimayah? Temuyukan? Celedu?," égah-égoh Nang Tegteg majalan ngojog I Méngong.

"Lebih serem kin to nang..! Ngii..ngiii....ngii....", enu ngeling.

"Nani suba ngrangsuk ABG, nu gén jejeh ajak gumatat-gumitit!," Nang Tegteg gegéson lantas nyagjagin pianakné ané ngeling.

"Kén ané serem nto? Kén..? Lipi ae?," sambilanga ngaba gegitik nang Tegteg nagih nglantig beburon ané jejehina tekén I Méngong macelep ka WC. Tepukina I Méngong nguntul nganggarang cédok!

"Né nang...! Apa né? Ibi nak sing asana misi! Jani adi misi kéné nang? hikss..hikss..."

Ditu lantas magebris Nang Tegteg kedék nepukin tingkah pianakné ané nolih barang antikné misi ngeling sengi-sengi.

"Béh... béh..., dong kadén Nanang ada apa nani gelur-gelur! Lélé makumis bulu medang nyehin nani?! Hahahaha..."

"Ngujang nanang kedék?," Méngong gedeg sada semu jelé.

"Men, ento nak mula bisa Ngong! Nani suba madan ngrangsuk bajang.. suba ABG sambatanga! Nak tuah lumrah lélén naniné tumbuh bulu! Nak mula ditu tongosné! Nyiriang nani suba menék kelih!"

"Sing makada éngkén né nang?"

"Tusing! Né gelah nanangé gémbrongan kin gelah naniné, nanang sing ja jejeh! Sangkalanga urati bedik ajaak lingkungan, nuju manjus di tukadé sing tepukin nani kuda?"

"Aing nang! Nak mkjang timpalé manjus macawet di tukadé! Sing ada nyak mlalung cara pidan!"

"Oh, nto sing ulian elek ketaranga ajak timpal-timpalné! Sangkalanga ye jejeh manjus mlalung! Mirib patuh cara nani! Hahahaha....!"

"Ahh... nanang!"

I Méngong laut ngelingus tur nglanturang manjus. Nang Tegteg nu kedék ingkel-ingkel ban paripolah pianakné. Puput.

-pkj'15-

Senin, 15 Juni 2015

Makecuh Marep Menék

Makecuh Marep Menék

Yéh Manawi jroné lali linglung laksana,
Tan minab jroné éling tata titi makrama,
Rumasa aab jagad modernisasi ngih?
Sami gatra paripolah palemahan lan0 pawongan,
Kadén jrone dados kasobyahang ring jagad maya niki?

Yéh jro, élingang tan sami becik kaumbar,
Genahé puniki nak sami sida nyingakin,
Boya wantah timpal lan pisaga manten sané nyingak,
Becikang ngunggah sakancan polah ring media sosial,
Ngiring ngawangun citra positif,
Kadén jroné sampun uning?!
Bali kaloktah kramané ramah turmaning uning matata titi,
Jadma dura désa ngasubang gumin iraga,
Yéh dong jeroné dados wwang Bali solahé soléh mangéndah?
Mérbérang buat rusak paripolah jero néwék?!
Patutné iraga malajah saking pengalaman jro..
Sampunang mérbérang kajelekan iraga pedidi,
Patut éling jroné makecuh marep menék,
Sané keni jroné néwék..!!

Nyingak pisaga nyen timpal marebat,
Potrek laut unggah ring facebook,
Negak makumpul matimpal bir, arak, wisky,
Potrek laut unggah ring twitter,
Jogéd porno, buang angkab-angkab melitang kamen,
Potrek laut unggah ring Path,
Béh...béh... bangga jroné makarya caption ring gambar,
"Joged hots masa kini, tarik mas.."
"Sing ada yéh putih, kanguaang bir kin wisky"

Ten uning jroné tungkul tis jaen idup di Bali,
Kramané di selat pasih ngenyék tur kedék ngakak,
"Oh kéto bikas nak Bali cara jani, sajaan tongos maksiat"
"Mih, kéto ajah-ajahan nak di Bali, mabuk lan maporno-pornoan"
"Béh macokrah paturu nyamané naké Bali!"

Jro... jro... sampunang pelihanga jadma selat pasih nika ngenyék, nyacad, matbat,
Mapan jroné tan uning ngajiang raga padidi,
Tungkul asik nyambat jaen idup di Bali,
Engsap jroné mongpong awak pedidi,
Disakité lantas wau éling!
Béhhh...!!!

(PKJ'15)

Selasa, 09 Juni 2015

Matutang Patut

Dé... sing dadi benya sombong dadi jelema, pet benya sukses buin pidan. Yen benya nepukin timpal ané patuh cr idup benya jani, ingetang nulungin.. mapan benya suba ngrasaang éngkén kéwehé cra jni.. buina tusing ada nyak mapitulung..! Sebet kasengsaran rasané... ditu benya inget2ang déwéké, da nyen mabikas cara nak lén! Suksés pedidina, sing nyak mapitulung kén né lacur.. iri yén ada anak kar nyamén kasuksesané, apa buin kar ngliwatin kasugihané! Méh bisa ngliakin timpal apang jeg maguyang timpalé betén! Tidong2 alianga timpalné pepasangan..!!

Diolassss... diolas pesan benya da nyen kéto nah! Dong né tuah ja tutur Mémé nu madan iraga sing ngelah apa! Dong nyén nawang, mani puané.. guminé sing ja dangsah, rodané nak mapincer, ada nyak macepol neket, ada widhi cenik nyak ngencegin, nyidang benya makinkinan.. ingetang nyen tutur méméné! Mémé nyeh kayang benya suba dadi jelema, mémé sing buin nyidang mapitutur, nyeh mémé salahang Widhi, ulian sing taén mapitutur tekén benya.

Jani saréang malu awaké nah.. Kanguang malu matatakan tikeh, magaleng kayu. Nyidang mémé munduhang bekel, cening lakar sekolahang mémé apang tegeh. Disuba benya nglah ilmu, pang nyidang ningtingang buka belog méméné!

Mesaré ning... mesaré....!!

"Bibi anu, lamun payu luas manjus, antengé tekekang, yatnain ngaba masui, tiuk puntul, bawang anggon sesikepan...."

#RahajengMasandekan
PKJ'15

Matutang Patut

Dé... sing dadi benya sombong dadi jelema, pet benya sukses buin pidan. Yen benya nepukin timpal ané patuh cr idup benya jani, ingetang nulungin.. mapan benya suba ngrasaang éngkén kéwehé cra jni.. buina tusing ada nyak mapitulung..! Sebet kasengsaran rasané... ditu benya inget2ang déwéké, da nyen mabikas cara nak lén! Suksés pedidina, sing nyak mapitulung kén né lacur.. iri yén ada anak kar nyamén kasuksesané, apa buin kar ngliwatin kasugihané! Méh bisa ngliakin timpal apang jeg maguyang timpalé betén! Tidong2 alianga timpalné pepasangan..!!

Diolassss... diolas pesan benya da nyen kéto nah! Dong né tuah ja tutur Mémé nu madan iraga sing ngelah apa! Dong nyén nawang, mani puané.. guminé sing ja dangsah, rodané nak mapincer, ada nyak macepol neket, ada widhi cenik nyak ngencegin, nyidang benya makinkinan.. ingetang nyen tutur méméné! Mémé nyeh kayang benya suba dadi jelema, mémé sing buin nyidang mapitutur, nyeh mémé salahang Widhi, ulian sing taén mapitutur tekén benya.

Jani saréang malu awaké nah.. Kanguang malu matatakan tikeh, magaleng kayu. Nyidang mémé munduhang bekel, cening lakar sekolahang mémé apang tegeh. Disuba benya nglah ilmu, pang nyidang ningtingang buka belog méméné!

Mesaré ning... mesaré....!!

"Bibi anu, lamun payu luas manjus, antengé tekekang, yatnain ngaba masui, tiuk puntul, bawang anggon sesikepan...."

#RahajengMasandekan
PKJ'15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...