Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 2016, Rahajeng Nyanggra Galungan lan Kuningan (10 lan 20 Februari 2016) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 09 Mei 2016

Icang Nak Lacur

Adan Icangé I Méngong. Icang jani suba maumur dasa tiban. Icang nak lacur né. Sing nglah apa seh. Baan lacur icangé, masuk tuah kanti kelas 1 SD doén. Icang nak belog, kanguang san, mabasa alus sing bisa.

Sing masekolah. Tusing nyidang ngelanjutang koné nanang icangé. Kalingan cai nagih masuk, nto lakar amah ngewai tuara ada lud. Kéto abet nanang icaagé.

Yén keneh2ang, saja oo..! Kalingan masuk, ngamah doén kapah2. Awai bisa acepok ngamah nasi. Sisané kangoang séla bun, sela sawi, ento sop. Yang penting basang betek.

Semengan cara anak ané ngelahan misi sarapan celokotokané, icang kaling kar nagih sarapan, paling aget roroban orina mlokplok ajak imémé. Kéto i mémé bungutné nak dadi2 masih ngomong. Pelih abucu, saang angona ngebeg bungut icangé.

Inget2ang buin oo, dugas icangé masuk SD nto. Semengan masuk sing mabekel, tengainé layah basangé, ngelamit di kantiné, saru2ang meblanjo di ramé2né. Mulih uli masuk ngmaling sotong dajan sekolané, nak kar nyetang jumah sing ada nasi. Layah takutin basangé sing ngamah apa uli semengan. Nak biasa kéto, kadang imémé nyakan, kadang sing oo!

Ané sanget pedalem I nanang, dugas totonan mulih ling masuk séh. Dingeh suba i mémé ngeling ngiah ngiuh. Mirib baan layah basang i nanang, nto tpukin icang awakné imémé celék-celékina. Dakin iméméné kanguanga amaha kin inanang, ulian layah basangné. Suba kéto, paes imemé sedot2a uli bibihné, mirib bedik bakatanga ulian bes bedakné, buin nyonyon imémé bejek sedot2a. Kadéna nyak irib pesu yéh.

Pesu yéh matan icangé nepukin solah reramé jumah. Bisa ngapuan inanang kéto, bisa ngetelun. Anak jeg kapah2 mula tepuk inanang jumah ngamah. Pedalem. Anak ucukanga ba icang naar nasiné yén pradé imémé nyakan. Baan lacur icangé. :-(

KDI/PKJ/10-5-16

Selasa, 26 April 2016

Pilem India Lebay Ngangenin

Uli tunian iseng mbalih chanel Z Bioskop, tongosné pilem-pilem India. Magenepan séh ada pilemé ditu. Seru-seru ceritané. Pemain pilemé masih jegég bagus, sada seksi-seksi gati. Menék bulun kalongé nepukin kain sariné kepurang angin ngungkab bongkol paa. Imih.. dadi makeneh-keneh idéwék. Adi pilem Indonesiané sing ada ané kualitasné kéné-kéné nah? Yén maputer di saluran TV nasional pilemé nénénan, jeg pasti ba telah uyak masensor. Burem-buremanga makejang, uli belahan tangkah, pungsed, bangkiang, apa buin paa. Né lucu buin, kating nyonyon sampi mabureman. Paa Sisuka di pilem Doraémon, ané kasengguh pilem kartun, bareng kena sensor. Sakitttttt.... mula sakittt....!!! Suba sing bérés miriban otak jelemané, kadéna nyak bangun "barang" roangné ulian nyonyo sampi ajak pilem kartun. Hªªhªªhªªhªª

Ndén malu, dadi joh gati suba ortané? Iang anak kar nyatuang pilem India, dadi jeg ke nyonyon sampi lakuna? Hihihi... Lanjut!

Dadi kan kéné, uli tuni iang mabalih pilem India nto, mirib ada telung pilem, makejang pilemné misi magending (jeg suba ciri khas pilem India), misi derama macinta-cintaan, misi polisi, misi tuan takur (penjahat maksud iangé), misi miyegan.

Buka satuané dadi sesenggakan pilem India. Suba suud miyegan, mara polisiné teka. Buina liunan polisiné mihak ne jahat-jahat. Jeg pedalem gati polisi Indiané di pilem, kena kapisuna dadi polisi korup doén. Apa mula asliné kéto nah? Beh iang sing ba nawang.

Ané ngaé iang makebris kedék, unduk miegané nto. Jeg mustahil sajaan, sing nyak adung ajak kenyataan. Buktiné oo, ada unduk anak tendanga bisa kanti ketes kutus méter? Buina gas ketesne misi mapincer-pincer buka salto. Cobak cicing gén ja tendang sekuata, paling banter ketes améter, sing ja nyak misi salto-salto pada. Apa buin yén adegan motor nyungkling ulian tabrakan nto. Masak nyidang motoré salto nang kanti pindo? Buina masak ulian tembakan biasa sing misi ledakan bom nyidang ngaé mobilé jungklang jungkling?  Hªªhªªhªªhªª Jeg lebay iang ngeneh-ngenehang adegan action pilem Indiané né! Tetelu mabalih nerét, katelu akéto. Miriban suba pakema akéto pilem Indiané oo??

Kuala sing masih nyidang nyacadin yén unduk satuané. Mula luung.. apa buin yén misi ngungkabang paa...  Hªªhªªhªªhªª.

KDI/26-4-16 'PKJ'

Kamis, 24 Maret 2016

Peken Seni Ubud Puun

I Gilik iseng bayuné, malali kumahné I Méngong. Jaka dua negak di Balé Dangin, ngopi sambilanga ngaroko akatih. Nyumunin tanggun raos, I Gilik maton ajak I Méngong.

"Ba ningeh orta?"

"Orta apa né?"

"Peken Seni di Ubud puun nok!"

"Ija ci nawang?"

"Di sosmed dong! Apiné gedé sajaan!"

"Oo... beneh puun, ada api gedé toh! "

"Cai ajak ngorta, JEG!!!"

"Men yén sing ada api kan sing puun? Krana ada api ba puun. Men apa koné makada adi bisa puun peken Ubudé né..?"

"Ba ulian Api!! Makané puun! Buin ci metakon, petakon suba sautin ci padidi nto buin takonang! Mula Méngong ci!"

"Adéhhh.... #@%&$#?/;&*???"

Pkj/25-3-2016

Senin, 15 Februari 2016

Kopi Si Anida (2)

Sanja, sawetara jam lima, Nang Tegteg mlali ka penggakne Mbakyu Ida ane ada Delod pengkolan Desane. Manahne ngibur mapapas goba ngajak timpal-timpalne ane pepes ajaka ngopi bareng di penggake. Mapan suba makelo sing maan ngopi di penggake, sekat jejeh ngopi di sisi ulian ada kasus Kopi Sianida di tipine.

"Mbak Yu Ida, Kopi satu, gak pake Sianida ya! Hahaha..."

"Ah, Nang Tegteg tumben datang, lamanya sing ngenah nie.. tumben minta Kopi lagi!"

Minggu, 14 Februari 2016

PUL SIDU SIDU (Gending Rare)

Pul Sidu Sidu, Dodol Lunak ,
Pul Sidu Sidu, Dodol Lunak,
Luh Made Dempul, Rujak Bundut Rujak Bundut,
Katik Sere Katik Sere Bang Pung Bang Pung,
Lak Lak  I Cupak Nganten,
Jukut Ancruk Makulen-Kulen,
Paku Dadar Paku Didir,
Kaja Kangin Kapak Cedut Nganceng.


Tonton videonyane ring youtube
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...