Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 2016, Rahajeng Nyanggra Galungan lan Kuningan (10 lan 20 Februari 2016) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Sabtu, 10 Desember 2016

Eda Ngaden Awak Bisa

Ning, enu cening inget gagendingan pupuh ginantiné? Ané kéné nto apa...!

"Eda ngadén awak bisa, depang anaké ngadanin, geginané buka nyampat, anak sai tumbuh luu, ilang luu buké katah, yadin ririh, enu liu kaplajahin"

Yén pinehang aéng melah tutur digendinganné ento o? Jeg makulit, nanging malalung, nak tuah gending gaguritan mula kéto, dangan baan ngartos. Alih di arti sujati muah arti kiasan. Tuah tutur lingsiré ilu ané mula mautama. Bakat baan cening ngarerambang?

Iraga dadi manusa, da koné mapi-mapi dueg ndén. Lamun kondén anaké ané ngorang idéwék bisa. Da benya ngaku ririh, mapan di duur langit enu ada langit. Iraga saja marasa dueg, wikan, bisa, nanging nak nu ada né duegan nyan. Enu ada né nawangan nyen. Ento mawinan iraga sing dadi nigtig tangkah ngaku paling mangkana! Utawi Sombong.

Apa mawinan buka kéto? Mapan idupé, geginan idupé anak buka nyampat. Sabilang wai iraga lakaran nyampat mapan leluuné sing kar telah-telah, pét pradé luuné kedas, buké liu makepur. Suksmané cening! tuah anaké malajah ento sing ja lakar suud-suud, sing ja lakar pegat satondén Shang Hyang Atma ninggal raga. Sang Hyang aji Saraswati nak marupa segara, tan patanggu, tan pabongkol. Ilmu pengetahuan ento sing telah-telah baan mlajahin. Mara pragat cening malajahin nulis, mamaca cening patut bisa, mara bisa mamaca, ngitung masih cening pang bisa. Lantur cening malajahin idup. Sing lakar telah-telah nyan cening malajah, sangkal ada tutur, malajah salantang tuuh!

Karesep amonto baan cening? Ento suba mawinan iraga sing pesan baanga Sombong! Mapan amongkén ja ngaku jani duegé, nak sing saja nyen cening saja dueg makejang. Yadin cening bin pidan suba magelar sarjana, magister, doktor, muah profesor! Anak enu cening lakar perlu malajah. Utamané malajahang déwék ngaba gelar. Pang da ulian gelar cening pangkah GELAR-GELUR!!!

Kambara, 11-12-2016
Pkj.

Jumat, 11 November 2016

MALES

Engkén nah? Jeg bingung tumben awaké né! Jani Saniscara, kabenengan awaké libur, ajak makejang. Kurenan panak masih libur. Sakéwala jeg males pesan awaké matindak-tindak. Bangun suba tengai, bangun ngenceh nolih kasur buin glebug. Aruhh jaen kasuré!

Gaénanga kopi ajak kurenane, nginum kopi buin glebug! Gulak-gulik, cara tanpa tulang doén. Lemes! Males!

Yén tolih ké umahé daki, di aep umahé bet, blakang masih bet. Sabates nulungin kurenané mabersih-bersih, nyampat ngepél nak nyidaang asana. Kwala jeg males, payuan cara jani mecil hp. Aget panaké degeng mabalih video lagu anak-anak, kurenané manting, sibuk makejang. Sing bna ada ngulgulin awaké males-malesan. Hahaha..!! Sakit grieng!

Sing ja éngkén, di Celebes jam 10 semeng jeg ba panes bara guminé. Nto makada aké males. Kar pesu panes, kar nyemak gaé énggalan ibuk uyak peluh. Opek dadiné. Kar berkebun males ulian panes guminé. Aduh, manja gati awaké!

Seledétina mara ajak kurenané awaké nu gulak-gulik di kasur, jeg nélep ya, kar énggalin makisid ka ruang tamu buin maglebug, sambil mecil hp. Hahaha...! Bisepan bisa ngopak somahé né! Arus siap-siap jurus ampuh. Hehe..!

Kudyang men? Ba ja MALES! Ngorta-ngorta sing kéto?! Pasti liu muani-muaniné cara awaké o? Hahaha..!! Nah istirahat malu ajebes néh! Mumpung libur, da doén istirahat selama-lamanya. Nyan sing bangun-bangun nyen. Jikping..! Tok, tok, tok!

Saniscara Umanis Medangkungan
Kendari (12/11)

Rabu, 09 November 2016

Panen, Kartu Undangan Nak Ngantén

Lintang Pegat Wakan, Samah Brayané Ngantén. Iseng admin ma-facebook-an (9/11), imih brayané uyak status kondangan ngantén. Ada ngaku majalan uli semengan kanti petengé jani nu jumah anténé, misi ngorang sing keuber buin duang lokasi tongos kondangan koné. Mihh... ngeri!

"Jani, édisi sing ngajeng jumah! Uyak lawar di pisaga, #kondanganNganten"

"Uyak kondangan, uyak ujan, uyak macet.. aruhh... #kondanganNganten"

"Sané tan sida karauhin rahinané mangkin lédangang jro, Selikur tiang maan undangan jani".

Senin, 31 Oktober 2016

BUANG

"Jero nak bajang, dadiké tiang, matakon nyén ké adan jeroné. Bok lantang, Jit gedé tangkah ngonyol tan pakutang. Makenyem ngenah gigi gingsul isité ngembang rijasa. Mapakaian mini di duur entud ngawé buang tiang nénggél...."

Sameton Sutha Abimanyu (SA) wénten uning lirik tembangé ring ajeng? Admin ngetik lirikné sambil nginget-ngingetang masih niki, maimbuh makenyir ngendingang tembang sané mateges "Nénggél" duén Kakin Pop Baliné, bli Yong Sagita. Tembang puniki sampun suwé, lirik nakal nanging sarat antuk kritik sosial. 

Senin, 26 September 2016

Carane Striming Inan Jaruh Bali radio

Woe.. woe..woe... Sameton Sutha Abimanyu (SA) ane enu nau malali mai! Hehe.. maklum admin kapah-kapah maan posting. Jeg 'mapupur tanah' sibuk gati tumben. Ya sibuk, kantong puyung! Heran bana jak idupe. Hehehe..!

Ae, ne ada nak matakon di Fb jak admin, "Bli Jul, bli kone dadi DJ di Inan Jaruh (Radio Internet Inan Jaruh Bali (IJB) 100% jaen | 24 jam nonstop. red)?? Engken carane ningeh radio nto di komputere, Belin icange matakon, pang hyidang kone ia ningeh lagu-lagu Bali uling Kapal Pesiar?!"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...